ANTAVERKKA-PETÄJÄN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

 

1§                  Yhdistyksen nimi on Antaverkka-Petäjän kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Ylöjärven kunta.

 

2§                  Yhdityksen tarkoituksena on Antaverkka-Petäjän ja Vahannan alueen asukkaiden yhteistyön ja joukkoliikenteen sekä kunnallisten palveluiden kehittäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee aloitteita ja pitää yhteyttä kunnan päättäviin elimiin sekä joukkoliikennettä harjoittaviin yrityksiin.

 

3§                  Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, jonka johtokunta jäseneksi hyväksyy. Jäseneksi voidaan hyväksyä toinen rekisteröity yhdistys. Tällöin sillä on vain yksi ääni yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä lukien, kun hän on ilmoittanut siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle, taikka suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa johtokunnan päätöksellä, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen lukuisista kehotuksista huolimatta, tai jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamisen tai sen mainetta vahingoittaa. Saavutetut jäsenoikeudet kuitenkin säilyvät.

 

4§                  Yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa.

 

5§                  Yhdistyksen kokouksia ovat syyskokous ja kevätkokous. Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä vaatii kirjallisesti määrätyn asian käsittelemistä varten. Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemää (7) päivää ennen kokouspäivää yhdistyksen ilmoitustauluilla julkaistavalla ilmoituksella.

 

1.      Syyskokous on pidettävä ennen marraskuun 30 päivää ja sen tulee käsitellä ainakin seuraavat asiat:

 

a.       Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.

 

b.      Valita johtokuntaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.

 

c.       Valita tarvittavat työryhmät seuraavaa vuotta varten.

 

d.      Valita kaksi (2) tilintarkistajaa seuraavalle vuodelle.

 

2.      Kevätkokous on pidettävä ennen maaliskuun 31 päivää ja siinä on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

 

a.       Esitetään johtokunnan toimintakertomus edelliseltä vuodelta, yhdistyksen tilit sekä tilintarkastajien lausunto.

 

b.      Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Tarvittaessa kokous päättää toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta.

 

 

6§                  Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten jakaantuessa tasan ratkaistaan henkilövalinnat arvalla. Muissa tapauksissa ratkaisee puheenjohtajan ääni.

 

7§                  Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa johtokunta, jonka jäsenet syyskokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokuntaan kuuluu kahdeksan (8) jäsentä, puolet on vuosittain erovuoroisia. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja talouden hoitajan. Taloudenhoitaja voidaan tarvittaessa valita johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta on päätösvaltainen, jos vähintään neljä (4) jäsentä on saapuvilla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

 

8§                  Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja tai sihteeri yksin.

 

9§                  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja johtokunnan laatima toimintakertomus sekä pöytäkirjat on jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi ennen helmikuun 1. päivää.

 

10§                Tilintarkastajien tulee ennen maaliskuun 1. päivää antaa johtokunnalle kirjallinen lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta. Lausunnon johtokunta esittää yhdistyksen kevätkokoukselle.

 

11§                Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä kokouksessa äänestäneiden äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

 

12§                Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, jäljellä olevat varat luovutetaan kulttuuri- ja nuorisotyön edistämiseen Ylöjärven kunnassa.